737 510 777
Obchodní podmínky
Prosíme, čtěte Obchodní podmínky pozorně
Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád

I. Smluvní strany

Poskytovatel služeb webu www.prekladatelna.cz

Best Biz s.r.o.
U Menhiru 658
252 41 Dolní Břežany
IČ: 27497208
DIČ: CZ27497208
dále jen „zhotovitel“

a

fyzická nebo právnická osoba, která vyplní a elektronicky odešle objednávku na překladatelské služby je dále „objednatel“

se dohodli na následujícím:

II. Uzavření smluvního vztahu

 1. Objednatel zavedením objednávky do webové aplikace na adrese www.prekladatelna.cz uzavírá se zhotovitelem smlouvu na vyhotovení překladu podle nabídky a těchto všeobecných obchodních podmínek a reklamačního řádu. Stejná pravidla platí i pro objednávky potvrzené objednatelem, které byly realizovány e-mailovou cestou. V každém případě je objednatel informován potvrzením objednávky.

 2. Tato objednávka je svým obsahem, specifikací a údaji uvedenými při vyplnění formuláře (objednáním e-mailem) závazná a zakládá smluvní vztah mezi stranami. Objednatel potvrzuje seznámení se s těmito obchodními podmínkami, a to včetně reklamačního řádu, a vyslovuje s nimi souhlas v okamžiku zaslání objednávky překladu.

 3. Platná elektronická (e-mailová) objednávka musí obsahovat pravdivě a úplně vyplněné, formulářem předepsané údaje a náležitosti. V opačném případě zhotovitel neodpovídá za vzniklé nesrovnalosti a možná nedorozumění, zpoždění či nedostatky. Objednatel je i v případě zadání smyšlených nebo neplatných údajů povinen zaplatit zhotoviteli částku za zhotovený překlad, popřípadě jeho část, kterou již zhotovitel provedl.

 4. Dodání vyhotoveného překladu probíhá elektronickou cestou ve formě emailu s přílohou a jako emailová adresa objednatele se považuje údaj, který uvedl objednatel v objednávce nebo registračním formuláři. Objednatel odpovídá za nesprávný údaj nebo špatně vyplněnou registraci či objednávku, která vznikla na jeho straně.

 5. Právo nakládat s překladem přechází na objednatele okamžikem zaplacení, tedy připsáním prostředků na účet zhotovitele. Do úplného zaplacení ceny za objednávku zůstávají veškerá vlastnická a autorská práva v držení zhotovitele. Objednatel odpovídá za obsah překladu a práv k textu, pokud se týkají autorských práv nebo jiných majetkových či osobnostních povinností. Stejně tak text nesmí odporovat platným zákonům a nařízením podle českého práva.


III. Cenové ujednání

 1. Zhotovitel je plátcem DPH.

 2. Celková cena včetně DPH uvedená zhotovitelem v cenové kalkulaci vyhotovené na základě množství zdrojového textu uváděného v NS (1 800 znaků vč. mezer), překládaného jazyka, typu překladu (např. bez ověření/s ověřením) a odbornosti textu a potvrzená objednatelem je konečná, pokud se obě strany nedohodly jinak.


IV. Platba a fakturace

 1. Fakturu (daňový doklad) obdrží objednatel pouze v elektronické podobě emailem. Faktura je opatřena razítkem a slouží jako plnohodnotný doklad pro účetnictví. Vytištěné faktury zhotovitel zašle na vyžádání objednatele za cenu dle platného ceníku. Splatnost faktury je 14 dní.

 2. U fyzických osob žádáme vždy o platbu faktury předem a zaslání potvrzení o provedení platby obratem. Překlad bude zadán k vyhotovení až po obdržení potvrzení o platbě.

 3. U právnických osob při prvních dvou objednávkách žádáme o platbu faktury předem a zaslání potvrzení o provedení platby obratem. Překlad bude zadán k vyhotovení až po obdržení potvrzení o platbě.

 4. U všech oprávněných pohledávek více než 14 dnů po splatnosti faktury, bude navíc účtována smluvní pokuta ve výši Kč 7.000,-(slovy: sedm tisíc korun českých) bez DPH.


V. Stornování

 1. Objednatel může stornovat objednávku. Tím mu vzniká povinnost uhradit již provedený překlad plus manipulační poplatek Kč 150,- (slovy: jedno sto padesát korun českých) bez DPH. Po odevzdání objednateli nebo v případě, že zhotovitel oznámí, že je překlad hotov, nelze objednávku zrušit.

 2. Pokud objednatel zaplatil za překlad a přeložena je pouze část překladu na základě stornování objednatelem, rozdíl zhotovitel do 10 dnů poukáže objednateli na jeho účet. Lhůta vrácení peněz počíná běžet následující den poté, co objednatel sdělil údaje ke vrácení peněz.

 3. Pokud stornováním vzniknou zhotoviteli další náklady (například objednáním grafických prací, formátováním, korekturou atd.) může objednatel stornovat objednávku pouze se souhlasem zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn si účtovat náklady, které mu vznikly s vyřízením objednávky a odečíst je z provedené platby nebo je požadovat na objednateli.

 4. Zhotovitel může objednávku objednatele stornovat bez jakýchkoliv sankcí ze strany objednatele do 3 dnů od obdržení objednávky. Tuto skutečnost sdělí objednateli na jím uvedené spojení (email, telefon atd.). Pokud objednávku potvrdí nebo ji v této lhůtě nestornuje, je povinen provést překlad.


VI. Dodání překladu

 1. Za hotový překlad se rozumí takové přeložení textu ze zdrojového jazyka do cílového jazyka, které si objednatel zadal a dohodl v objednávce nebo přímo se zhotovitelem s udáním ceny.

 2. Překlad je předán způsobem, jaký objednatel uvedl v objednávce. Za dodání překladu se rozumí odeslání překladu na adresu elektronické pošty nebo v případě soudního překladu korespondenční adresu dohodnutou se zhotovitelem.

 3. Lhůty se počítají tak, že počátek lhůty běží následující den od objednávky nebo jiného úkonu stran a stejně tak se počítá konec lhůty jako den následný po jejím vypršení.

 4. Překlad se počítá podle znaků a mezer. Každá stránka překladu obsahuje 1.800 znaků včetně mezer a nazývá se normostranou. Strany se dohodly, že budou užívat zkratku NS s početním vyjádřením stran.

 5. Překlad je dodán elektronickou poštou společně s fakturou a podrobnostmi, jak fakturu zaplatit.

 6. V případě, že zdrojový text obsahuje odborné výrazy, preferenční terminologii, méně známé zkratky či zkratky používané objednatelem apod., je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis příslušných termínů v požadovaném cílovém jazyce překladu, případně poskytnout pomocné materiály s odsouhlasenou terminologií. Pokud toto nebude splněno, nelze brát na reklamaci objednatele z důvodu odlišnosti použité terminologie zřetel.

 7. V případě, že zhotovitel nabídne objednateli korekturu rodilým mluvčím v cílovém jazyce překladu, a objednatel si tuto korekturu neobjedná, objednatel výslovně akceptuje skutečnost, že dodaný překlad nemusí dosahovat úrovně překladu vyhotoveného nebo korigovaného rodilým mluvčím.

 8. Odesláním překladu objednateli je objednávka vyřízena a běží lhůty na zaplacení, pokud nebyla platba již provedena.


VII. Převzetí překladu

 1. Překlad objednatel převezme tak, že potvrdí emailem nebo jiným způsobem doručení překladu do emailové schránky nebo jiný způsob doručení. Momentem převzetí přechází odpovědnost za překlad a případné úpravy na objednatele.

 2. Objednatel je povinen ihned po převzetí překlad zkontrolovat, především úplnost a správnost plnění objednávky. Pokud zjistí jakýkoliv problém nebo nedostatek, musí co nejrychleji informovat zhotovitele.

 3. Nepotvrdí-li objednatel převzetí překladu nebo nezašle připomínky k zaslanému překladu do 3 dnů, má se za to, že překlad obdržel v souladu s objednávkou.


VIII. Reklamace

 1. Zhotovitel poskytuje záruku na včasné a kvalitní provedení překladu.

 2. Při reklamaci musí objednatel uvést přesný popis vady. Například při špatném propočtu znaků uvede počet vyčíslený zhotovitelem a svůj počet zdůvodní. Stejně tak postupuje i v případě jakékoliv jiné vady.

 3. V případě, že objednatel nebude reklamovat překlad dle výše uvedeného postupu (sjedná si opravu překladu u jiného subjektu apod.), ztrácí nárok na jakoukoliv náhradu škody. Úpravy jiným subjektem nebudou zhotovitelem v žádném případě proplaceny.

 4. Zhotovitel je povinen do 30 dní vadu odstranit nebo odmítnout s vysvětlením, proč nebo v čem shledává reklamaci neoprávněnou.

 5. Pokud vada spočívá v samotném překladu, strany se dohodly, že taková vada musí být reklamována s odůvodněním. V případě nesouhlasu objednatele s vyjádřením zhotovitele, zhotovitel přizve jiného překladatele, který spolupracuje se zhotovitelem. Pokud i další překladatel odmítne vadu jako neopodstatněnou, reklamaci zhotovitel odmítne.

 6. Zhotovitel neodpovídá za původní vady dodaného textu k překladu. Pokud je text stylisticky nesprávný, obsahuje chyby, je nesrozumitelný nebo má vady formátování, slovosledu či gramatické chyby, není zhotovitel povinen tyto napravovat. Zhotovitel přeloží překlad tak, jak mu byl dodán. Zhotovitel neručí za jakékoli následné škody vzniklé objednateli z důvodu chybně provedeného překladu či korektury.

 7. Zhotovitel nenese odpovědnost za reklamní texty či jiné slogany, které se objeví na těchto stránkách. Jedná se především o různé reklamní nabídky, objednané odkazy nebo jiná viditelná oznámení. Nápisy, popisy a jiné takové slogany a formy, umístěné na těchto stránkách nejsou předmětem záruky ani jiné právní či osobní ochrany ve vztahu k objednateli.

 8. Za případnou škodu způsobenou vadami vyhotovené zakázky odpovídá zhotovitel maximálně do výše ceny zakázky.


IX. Mlčenlivost

 1. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost vůči osobám mimo objednatele o všech údajích a informacích týkajících se obsahu zdrojových textů a vyhotovených překladů.

 2. Závazku mlčenlivosti nepodléhá údaj či informace, které jsou před sdělením již veřejně známé či dostupné, nebo je nutno je sdělit třetí straně na základě povinnosti uložené platným právním předpisem, anebo byli vynuceny rozhodnutím a/nebo opatřením orgánu veřejné moci, kterému byl zhotovitel povinen se podrobit.


X. Ochrana osobních údajů a dalších dat

 1. Zhotovitel a objednatel prohlašují, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro potřebu překladu a vyřízení objednávky. Údaje nebudou zveřejňovány ani poskytovány třetím osobám. Informace jsou shromažďovány pouze z obchodních, dodavatelských, statistických nebo marketingových důvodů zhotovitele.

 2. Zhotovitel a objednatel se zavazují při nakládání s osobními daty řídit se Zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. V případě, že bude zhotovitel nebo objednatel muset poskytnout osobní informace o druhé straně třetí osobě, zavazuje se informovat neprodleně tuto stranu, pokud tak může učinit. Jinak je každá strana oprávněna poskytnout informace třetím osobám pouze se souhlasem druhé strany.

 3. Objednatel tímto uděluje svůj výslovný souhlas ke shromažďování osobních údajů, a to v souvislosti s objednávkou překladu, vyplněním údajů stejně jako s registrací.

 4. Objednatel tímto uděluje svůj výslovný souhlas k zveřejnění svých osobních údajů ve veřejných a neveřejných registrech neplatičů či internetových stránkách zveřejňujících neplatiče, a to v případě neuhrazení faktury a smluvní pokuty za opožděnou platbu ve lhůtách stanovených v těchto podmínkách.


XI. Odstoupení od smlouvy

 1. Zhotovitel má právo jednostranně odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo zrušit objednávku, a to z technických, organizačních, obchodních nebo jiných důvodů, kdy z důvodů technických závad či jiných vlivů nebude moci po určitou dobu provozovat svoje stránky nebo svoji činnost. Odstoupení je povinen učinit formou elektronické pošty, faxem a jinými prostředky komunikace na dálku. V takovém případě si strany nejsou povinny nahrazovat jakékoliv náklady, které jim vznikly v souvislosti s objednávkou.XII. Rozhodčí doložka

 1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré spory, které v budoucnu vzniknou ze všech smluvních vztahů a dohod mezi účastníky této rozhodčí doložky nebo ze všech jednostranných právních úkonů jednoho z účastníků této rozhodčí doložky vůči druhému účastníkovi (dále jen právní vztahy), které vznikají uzavřením smluvního vztahu (objednávkou), jakož i spory, které vzniknou v souvislosti s těmito právními vztahy, včetně otázek jejich platnosti, výkladu, realizace či ukončení, otázek práv z těchto právních vztahů přímo vznikajících, budou rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem ad hoc. Výslovně tímto pověřují statutární orgán arbitrážního centra Czech Arbitration Centre s.r.o., IČ: 281 63 427, se sídlem Klatovská 515/169, 321 00 Plzeň (dále jen „AC“) k výběru rozhodce z rozhodců působících u AC a takto vybraného rozhodce pak výslovně pověřují k rozhodnutí dle zásad spravedlnosti. Žaloba se podává na adresu AC, P.O.Box 183, 304 83 Plzeň, tato adresa je i doručovací adresou rozhodce, popřípadě osobně na adresu Klatovská 515/169, 321 00 Plzeň. Rozhodčí řízení je neveřejné a bude probíhat písemnou formou, bez nařízení ústního jednání, neshledá-li toto rozhodce za nezbytné, rozhodčí nález nemusí být odůvodněn. Pravidla ohledně placení poplatku a postupu v řízení jsou obsažena v Jednacím řádu pro rozhodčí řízení uveřejněném na www.arbitrators.cz, s jehož zněním smluvní strany souhlasí a považují jej za nedílnou součást rozhodčí doložky. Smluvní strany souhlasí, aby rozhodce pověřil k administrativní a ekonomické činnosti v rámci rozhodčího řízení třetí osoby, a v tomto rozsahu ho zprošťují mlčenlivosti. Doručováno bude s přihlédnutím k přísl. ust. o.s.ř., uložení u odesílajícího soudu se nahrazuje uložením u rozhodce a vyvěšením na úřední desce AC zveřejněné na www.arbitrators.cz.XIII. Závěrečná ustanovení

 1. Smluvní ujednání v těchto Obchodních podmínkách uvedené jsou závazná pro obě strany a řídí se platným Občanským zákoníkem podle českého právního řádu. Registrací objednatel stvrzuje jejich přečtení a podáním objednávky odeslané formou elektronické pošty, vstupuje do práv a povinností zde uvedených. Strany prohlašují, že na základě svojí svobodné vůle a přání respektují a souhlasí s těmito Obchodními podmínkami a budou se jimi řídit. Tyto podmínky je provozovatel webu oprávněn změnit, doplnit či jinak upravit a to i bez předchozího upozornění. Úprava těchto podmínek nemá zpětnou platnost. V případě sporů a nejasností budou nejprve jednat smírně, s cílem nalézt oboustranně přijatelné řešení.

 2. Zaplacením objednaného překladu dává objednatel souhlas zhotoviteli s jeho uveřejněním jako referencí (název firmy, logo apod.), pouze pokud se jedná o podnikatele. Soukromé osoby nebudou v referencích uváděny.Tyto podmínky vstupují v platnost dne 9. 1. 2017.


6 400

objednávek

78 000

normostran

3 000

zákazníků

;
Partnerské weby
Jsme Dobrým Andělem
Překladatelna pomáhá potřebným a proto jsme se stali Dobrým Andělem. Pravidelně, každý měsíc zasíláme finanční příspěvek nadaci
Dobrý Anděl.
Kontaktní údaje